Usage statistics for giraffe.way.lv

Summary Period: August 2018
Generated 21-Aug-2018 06:35 EEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2018
Total Hits 9913
Total Files 7354
Total Pages 9678
Total Visits 676
Total kB Files 54219
Total Unique Sites 507
Total Unique URLs 37
Total Unique Referrers 141
Total Unique User Agents 201
. Avg Max
Hits per Hour 137 1435
Hits per Day 3304 4659
Files per Day 2451 3735
Pages per Day 3226 4565
Sites per Day 169 235
Visits per Day 225 329
kB Files per Day 18073 26429
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74.19% 7354
Code 302 - Found 15.53% 1539
Code 304 - Not Modified 0.02% 2
Code 400 - Bad Request 0.19% 19
Code 404 - Not Found 6.92% 686
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 5
Code 408 - Request Timeout 3.11% 308

Daily usage for August 2018

Daily Statistics for August 2018
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
19 3341 33.70% 2462 33.48% 3242 33.50% 272 40.24% 235 46.35% 18104 33.39%
20 4659 47.00% 3735 50.79% 4565 47.17% 329 48.67% 233 45.96% 26429 48.74%
21 1913 19.30% 1157 15.73% 1871 19.33% 84 12.43% 80 15.78% 9686 17.86%

Hourly usage for August 2018

Hourly Statistics for August 2018
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 109 329 3.32% 86 258 3.51% 106 319 3.30% 405 1214 2.24%
1 70 210 2.12% 67 202 2.75% 67 203 2.10% 232 697 1.29%
2 441 1324 13.36% 216 649 8.83% 440 1320 13.64% 2259 6776 12.50%
3 59 178 1.80% 55 165 2.24% 55 166 1.72% 480 1439 2.65%
4 51 155 1.56% 49 147 2.00% 49 147 1.52% 488 1465 2.70%
5 50 151 1.52% 48 144 1.96% 43 131 1.35% 591 1774 3.27%
6 55 166 1.67% 50 152 2.07% 53 160 1.65% 449 1348 2.49%
7 40 121 1.22% 37 112 1.52% 36 108 1.12% 539 1617 2.98%
8 35 107 1.08% 31 93 1.26% 33 99 1.02% 524 1571 2.90%
9 41 123 1.24% 34 102 1.39% 38 115 1.19% 402 1207 2.23%
10 65 197 1.99% 55 165 2.24% 62 187 1.93% 444 1333 2.46%
11 473 1421 14.33% 243 731 9.94% 468 1406 14.53% 2164 6492 11.97%
12 67 203 2.05% 55 167 2.27% 63 191 1.97% 628 1883 3.47%
13 108 326 3.29% 102 308 4.19% 104 313 3.23% 669 2008 3.70%
14 86 260 2.62% 74 222 3.02% 83 249 2.57% 619 1856 3.42%
15 189 567 5.72% 181 544 7.40% 187 561 5.80% 771 2314 4.27%
16 121 365 3.68% 109 327 4.45% 119 357 3.69% 650 1951 3.60%
17 143 429 4.33% 134 403 5.48% 141 423 4.37% 447 1341 2.47%
18 527 1582 15.96% 296 888 12.08% 524 1573 16.25% 2185 6555 12.09%
19 110 330 3.33% 99 299 4.07% 107 322 3.33% 501 1503 2.77%
20 84 253 2.55% 74 222 3.02% 82 246 2.54% 603 1810 3.34%
21 128 384 3.87% 121 364 4.95% 123 369 3.81% 672 2017 3.72%
22 155 466 4.70% 149 448 6.09% 150 451 4.66% 716 2148 3.96%
23 88 266 2.68% 80 242 3.29% 87 262 2.71% 633 1899 3.50%

Top 30 of 37 Total URLs
# Hits kB F URL
1 4095 41.31% 3170 5.85% /
2 1551 15.65% 13881 25.60% /phpmyadmin/
3 1057 10.66% 4565 8.42% /webalizer/
4 204 2.06% 15326 28.27% /webalizer/usage_201803.html
5 195 1.97% 14874 27.43% /webalizer/usage_201805.html
6 167 1.68% 76 0.14% /robots.txt
7 9 0.09% 171 0.32% /webalizer/usage_201807.html
8 6 0.06% 29 0.05% /html/
9 6 0.06% 46 0.08% /webalizer/usage_201802.html
10 5 0.05% 33 0.06% /webalizer/usage_201609.html
11 4 0.04% 29 0.05% /webalizer/usage_201708.html
12 3 0.03% 18 0.03% /webalizer/usage_201701.html
13 3 0.03% 19 0.04% /webalizer/usage_201702.html
14 3 0.03% 15 0.03% /webalizer/usage_201710.html
15 3 0.03% 22 0.04% /webalizer/usage_201711.html
16 3 0.03% 23 0.04% /webalizer/usage_201804.html
17 3 0.03% 23 0.04% /webalizer/usage_201806.html
18 3 0.03% 12 0.02% /webalizer/usage_201808.html
19 2 0.02% 14 0.03% /webalizer/usage_201703.html
20 2 0.02% 15 0.03% /webalizer/usage_201801.html
21 1 0.01% 7 0.01% /webalizer/usage_201603.html
22 1 0.01% 7 0.01% /webalizer/usage_201605.html
23 1 0.01% 95 0.18% /webalizer/usage_201610.html
24 1 0.01% 7 0.01% /webalizer/usage_201611.html
25 1 0.01% 8 0.01% /webalizer/usage_201704.html
26 1 0.01% 7 0.01% /webalizer/usage_201705.html
27 1 0.01% 8 0.01% /webalizer/usage_201706.html
28 1 0.01% 7 0.01% /webalizer/usage_201707.html
29 1 0.01% 8 0.01% /webalizer/usage_201709.html
30 1 0.01% 6 0.01% /webalizer/usage_201712.html

Top 10 of 37 Total URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 204 2.06% 15326 28.27% /webalizer/usage_201803.html
2 195 1.97% 14874 27.43% /webalizer/usage_201805.html
3 1551 15.65% 13881 25.60% /phpmyadmin/
4 1057 10.66% 4565 8.42% /webalizer/
5 4095 41.31% 3170 5.85% /
6 9 0.09% 171 0.32% /webalizer/usage_201807.html
7 1 0.01% 95 0.18% /webalizer/usage_201610.html
8 167 1.68% 76 0.14% /robots.txt
9 6 0.06% 46 0.08% /webalizer/usage_201802.html
10 5 0.05% 33 0.06% /webalizer/usage_201609.html

Top 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4095 41.31% 283 67.22% /
2 204 2.06% 44 10.45% /webalizer/usage_201803.html
3 1057 10.66% 37 8.79% /webalizer/
4 1551 15.65% 9 2.14% /phpmyadmin/
5 9 0.09% 7 1.66% /webalizer/usage_201807.html
6 6 0.06% 5 1.19% /webalizer/usage_201802.html
7 5 0.05% 4 0.95% /webalizer/usage_201609.html
8 6 0.06% 3 0.71% /html/
9 4 0.04% 3 0.71% /webalizer/usage_201708.html
10 3 0.03% 3 0.71% /webalizer/usage_201711.html

Top 10 of 27 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4095 41.31% 268 66.01% /
2 195 1.97% 39 9.61% /webalizer/usage_201805.html
3 1057 10.66% 35 8.62% /webalizer/
4 1551 15.65% 9 2.22% /phpmyadmin/
5 9 0.09% 8 1.97% /webalizer/usage_201807.html
6 6 0.06% 6 1.48% /webalizer/usage_201802.html
7 6 0.06% 4 0.99% /html/
8 5 0.05% 4 0.99% /webalizer/usage_201609.html
9 204 2.06% 4 0.99% /webalizer/usage_201803.html
10 4 0.04% 3 0.74% /webalizer/usage_201708.html

Top 30 of 507 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1180 11.90% 511 6.95% 4730 8.72% 1 0.15% 148.244.221.90
2 1179 11.89% 511 6.95% 5329 9.83% 1 0.15% 140.143.28.149
3 1178 11.88% 511 6.95% 5329 9.83% 1 0.15% 103.89.89.199
4 1109 11.19% 1109 15.08% 119 0.22% 14 2.07% ::1
5 570 5.75% 570 7.75% 72 0.13% 1 0.15% 69.162.124.235
6 528 5.33% 528 7.18% 2331 4.30% 1 0.15% 173.239.228.84
7 496 5.00% 496 6.74% 2189 4.04% 22 3.25% 176.8.90.182
8 395 3.98% 395 5.37% 30167 55.64% 40 5.92% 134.119.189.54
9 358 3.61% 358 4.87% 456 0.84% 1 0.15% 31.184.238.23
10 143 1.44% 134 1.82% 225 0.41% 31 4.59% 141.8.142.1
11 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 103.27.232.91
12 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 146.88.26.39
13 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 172.107.93.246
14 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 176.10.116.112
15 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 185.131.67.125
16 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 185.17.149.206
17 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 185.219.134.124
18 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 194.28.174.168
19 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 195.181.166.145
20 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 197.242.156.68
21 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 31.13.191.102
22 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 41.231.5.37
23 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 43.252.88.98
24 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 45.123.118.159
25 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 69.161.195.142
26 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 77.120.102.132
27 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 81.92.200.156
28 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 81.92.207.74
29 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 84.39.112.82
30 80 0.81% 80 1.09% 102 0.19% 1 0.15% 85.132.61.122

Top 10 of 507 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 395 3.98% 395 5.37% 30167 55.64% 40 5.92% 134.119.189.54
2 1179 11.89% 511 6.95% 5329 9.83% 1 0.15% 140.143.28.149
3 1178 11.88% 511 6.95% 5329 9.83% 1 0.15% 103.89.89.199
4 1180 11.90% 511 6.95% 4730 8.72% 1 0.15% 148.244.221.90
5 528 5.33% 528 7.18% 2331 4.30% 1 0.15% 173.239.228.84
6 496 5.00% 496 6.74% 2189 4.04% 22 3.25% 176.8.90.182
7 358 3.61% 358 4.87% 456 0.84% 1 0.15% 31.184.238.23
8 143 1.44% 134 1.82% 225 0.41% 31 4.59% 141.8.142.1
9 10 0.10% 8 0.11% 133 0.24% 9 1.33% 207.99.15.83
10 1109 11.19% 1109 15.08% 119 0.22% 14 2.07% ::1

Top 30 of 141 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5733 57.83% - (Direct Request)
2 1764 17.79% http://xxxpornsexmovies.com
3 570 5.75% http://giraffe.way.lv
4 395 3.98% [url
5 135 1.36% http://relegram.com
6 96 0.97% https://wingate.me
7 90 0.91% http://viagra.rpion.ru
8 81 0.82% http://aptekaline.ru
9 72 0.73% http://takemoney.pro
10 64 0.65% http://arboplus.ru/
11 64 0.65% http://www.atwatch.ru/
12 64 0.65% https://kiskinhouse.com/
13 64 0.65% https://littleberry.ru/
14 64 0.65% https://mamababy.by/
15 64 0.65% https://pshack.net/
16 56 0.56% http://xn----7sbabhdi4c7agvfn3g.xn--p1ai/
17 56 0.56% https://vkoshelek.com/
18 54 0.54% http://casino24x.ru
19 12 0.12% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/metalux-standart/
20 11 0.11% https://t-dveri.by/metallicheskie-dveri/metalyuks-rb/
21 8 0.08% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-vkhodnykh-dverej/zamki-nakladnye/zamok-nakladnoj-suvaldnyj-dlya-vneshnikh,-vnutrennikh-i-mezhkomnatnykh-dverej-kremen-10462kma.html
22 8 0.08% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/dveri-mezhkomnatnye-ekoshpon-7kh-profil-dors-steklo-matovoe.html
23 8 0.08% https://t-dveri.by/uslugi/obivka-i-remont--dverej/laminirovannoe-dvp/
24 7 0.07% https://t-dveri.by/dveri-pvkh/
25 7 0.07% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/
26 7 0.07% https://t-dveri.by/furnitura-dlya-dverej/furnitura-dlya-mezhkomnatnykh--dverej/ruchki-dvernye/
27 7 0.07% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/mezhkomnatnye-dveri-vladveri-seriya-tekhno-model-t4.html
28 7 0.07% https://t-dveri.by/mezhkomnatnye-dveri/odintsovo-laminirovannye/
29 7 0.07% https://t-dveri.by/uslugi/vskrytie-zamkov-dveri-sejfy-avto/
30 6 0.06% http://poga.pieraksti.lv/

Top 15 of 201 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3596 36.28% Mozilla/5.0
2 1109 11.19% Apache/2.4.7 (Ubuntu) mpm-itk/2.4.6-01 PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 OpenSSL/1.0.1f mod_wsgi/3.4 Python/2.7.6 (internal dummy connect
3 570 5.75% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
4 166 1.67% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 112 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 90 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
7 87 0.88% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
8 78 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 64 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.89 Safari/537.36 OPR/49.0.2725.47
10 60 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 49 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
12 47 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
13 45 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 8.1; Win64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
14 42 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 41 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)

Usage by Country for August 2018

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 9913 100.00% 7354 100.00% 54219 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23